BIM – för bättre informationsflöde i byggprojekt

I:et i BIM står för Information. Det är nyckeln till lyckade byggprojekt. Med ett smart informationssystem utnyttjas resurser bättre och bygget blir effektivt.

BIM hänvisar till en process som kan utnyttjas av alla parter som är involverade i konstruktion och livscykelhantering i samband med nybyggnation. Tack vare denna process kan de arbeta tillsammans och dela data. Men den verkliga kraften hos BIM finns i I:et, som står för information. All information som samlas in – från idé till färdigställande – lagras inte bara, den går att handla utifrån.

Informationen kan nämligen användas för att förbättra noggrannhet, förmedla avsikter med designen från kontoret till byggarbetsplatsen, förbättra kunskapsöverföring, minska antalet ändringar och problem med koordinering på byggsajten. Dessutom kan den ge insikt om hur befintliga byggnader är konstruerade, för senare ändringsprojekt.

BIM genom hela byggnadens liv

Den information som finns i en BIM-modell delas av alla i en gemensam digital miljö, som kan kallas en "informationsmodell". Sådana informationsmodeller kan användas i alla skeden av en byggnads liv – från start till drift – och alltså även i samband med renoveringar och ombyggnationer. Därigenom finns det inte något behov av kostsamma undersökningar och analyser senare i byggnadens liv, och risken för fel minskar.

Att arbeta med BIM-koordinering på detta sätt skapar således grunden för effektiva byggprojekt, med minskad risk för informationsmissar och därmed minskad risk för ödesdigra misstag. Detta gör också att BIM-koordinerade byggprojekt blir mer kostnadseffektiva. Summa summarum, BIM-koordinering har så många fördelar att det helt enkelt är dumt att inte utnyttja dessa.

14 Jun 2023