Miljökonsult i Göteborg utreder före bygge

Om du ska exploatera ett markområde och vill bygga fastigheter bör du undersöka tomtområdet noggrant. Anlita en miljökonsult i Göteborg för en utredning.

Den utveckling som ägt rum sedan slutet av 1800-talet inom industri, jordbruk och skogsnäring har lett till att välfärden i vårt land ökat. Men utvecklingen har också lett till att vi byggt upp något som kan kallas en miljöskuld. Giftiga ämnen har släppts ut eller rent av dumpats i naturen av mindre nogräknade företag.

Flera åtgärder har gjorts i vällovliga syften men ger idag utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Med hjälp av bland annat miljökonsulter vill vi idag återställa myrområden till våtmarker. Men även den enskilde privatpersonen eller företagaren måste vidta åtgärder innan man börjar bygga.

Undersökning av mark med miljökonsult i Göteborg

Som byggchef i ett större fastighetsbolag måste du vara miljömedveten. Du ska naturligtvis se till att fastigheternas uppvärmning och energiförbrukning sker fossilfritt. Redan vid starten av ett projekt måste man ta reda på vad som döljer sig under den markyta där fastigheterna ska byggas. Och nu har ditt bolag köpt en tomt i ett nedlagt industriområde i Göteborg där hyreslägenheter ska uppföras.

Visst vet du i stora drag vilka markundersökningar som måste göras innan du börjar bygga, men för att utredningen ska göras av experter med djup kunskap och med modern utrustning anlitar du en miljökonsult som har gjort mer än en miljöinventering i Göteborg. När undersökningen är gjord får du bland annat veta om det finns föroreningar i marken som måste åtgärdas före byggstart.

29 Sep 2023