OVK-besiktning ger bättre ventilation i Stockholm

Av hälsoskäl finns det obligatoriska ventilationskontroller. Tanken är att hitta och åtgärda problem med dålig luft i fastigheter. OVK-besiktning i Stockholm ger bättre livskvalitet.

Det är ganska många år sedan man kunde konstatera att kvalitén på inomhusluft i svenska fastigheter inte var tillfredsställande. Det samlades helt enkelt både dammpartiklar och annat mindre tilltalande i ventilationssystemen på allehanda byggnader. Då bestämdes det att de allra flesta byggnader skulle genomgå obligatoriska kontroller med vissa intervall.

Vid en OVK-besiktning går en auktoriserad firma igenom ventilationen med mätinstrument och kamera. Med resultatet av undersökningen som underlag kan man därefter antingen direkt åtgärda fel, beställa reparation eller på annat sätt lösa problemen. När inga fel kan hittas får man ett diplom som visar att ventilationen är godkänd.

OVK-besiktning med varierande intervall

Inte alla byggnader är skapta lika och används till samma eller liknande ändamål. Därför skiljer sig intervallen och kraven på OVK-besiktning - både i Stockholm och annorstädes - åt. Lokaler som används som vårdlokaler, förskolor, skolor eller liknande ska besiktigas vart tredje år, oavsett vilken typ av ventilation som används. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och personalutrymmen i industrilokaler med ventilation av typ FT och FTX likaså.

Fastigheter för flerbostadshus, kontor och personalutrymmen med ventilation av typ S, F eller FX besiktigas vart sjätte år. Fastigheter med en eller två bostäder och ventilation FX, FT och FTX besiktigas endast vid installation. Den intelligenta husägaren kan förstås ändå välja att låta en firma kontrollera att luften är tillfredsställande.

Diplom som visar godkänd besiktning sätts lämpligen upp på väl synlig plats. Läs mer om OVK-besiktning på denna sajt: ventkontroll.nu

24 Mar 2022