Säkerställ en god inomhusmiljö genom en OVK-besiktning

Är du fastighetsägare så är ventilationen i fastigheten viktig att kontrollera med jämna mellanrum. En OVK-besiktning säkerställer att inomhusmiljön håller en god kvalitet.

Dålig ventilation leder till dålig inomhusmiljö, som i sin tur kan leda till flera otrevliga påföljder. Dessa påföljder drabbar både själva byggnaden och personerna i byggnaden, men även dig som fastighetsägare. En dåligt fungerande ventilation med för hög luftfuktighet kan till exempel leda till att mögel bildas. Även fuktskador kan uppstå i byggnaden, vilket kan bli en dyr historia att hantera.

För personerna i fastigheten kan den dåliga ventilationen medföra en risk för hälsan. Dels genom inandning av mögel och andra mikroorganismer, dels genom en ökad halt av kolmonoxid i luften. Det är sannolikt ingenting som man som fastighetsägare vill att de som vistas i fastigheten ska utsättas för.

OVK-besiktning är obligatorisk, välj en erfaren utförare

För att skydda byggnader mot fukt och mögel och för att säkerställa att inomhusmiljön håller en god kvalitet för dem som vistas där har en obligatorisk kontroll av ventilationssystem införts, en OVK-besiktning. Som fastighetsägare är du ansvarig för att ventilationen fungerar bra och att regelbundna kontroller görs. När det är dags att göra en sådan besiktning bör du vända dig till någon med erfarenhet, kompetens och behörighet. Denna besiktningsman kontrollerar, dokumenterar eventuella brister och godkänner respektive underkänner besiktningen.

I samband med kontrollen kan du även få förslag på hur du kan underhålla och uppdatera ventilationssystemet och vilka åtgärder du kan vidta för att minska energiåtgången i ventilationssystemet utan att försämra inomhusmiljön.

26 Jan 2022